Periode C

Oppgåve for periode C 

  • Leveringsfrist: 06.01.2022 

  • Leverast i Teams 

  • Det blir gitt karakter 1-6, som er ein del av undervegskarakteren 

Oppgåve for periode C er som følgjer: 

Oppgåve C er todelt.  

Ei skriftleg oppgåve som skal vere utgongspunkt for ein munnleg presentasjon. Oppgåvene blir vurdert samla og det blir gjeve ein karakter, som blir ein del av undervegskarakteren. 

Skriftleg oppgåve:  

Lag eit manuskript for ein munnleg presentasjon. Du skal skrive enkle setningar der du fortel korleis ein feirar jol i Spania. I setningane skal du nytte verba som vi har jobba med i perioden. I tillegg skal du nytte ord og uttrykk frå glosene vi har tatt i bruk i perioden. 

Munnleg oppgåve:  

Lag ein video der du presenterer så sjølvstendig som mogleg feiring av jol i Spania. Videoen skal vere ca 1-3 minutt.   

Periode C

Vurderingskriterie