Det gode liv

Kva barnet ditt får erfaring med og øver seg på i leiken. 

Når barnet seier heime at det har «berre leika i barnehagen i dag», så har det faktisk: 

- Tatt initiativ 

- Vore eit barn 

- Lytta til andre 

- Vore ein del av eit fellesskap 

- Utfalda seg 

- Lært om reglar og normer 

- Leda og blitt leda 

- Nytta sansar 

- Opplevd latter og glede 

- Gjort erfaringar med ulike leiketyper 

- Vist omsorg 

- Samarbeida 

- Bygdsjølvskjenlse 

- Utvikla hjernen 

- Trent på sjølvregulering 

- Bearbeide erfaringar og opplevingar 

- Vore kreativ 

- Øvd finmotorikk/grovmotorikk 

- Øvd seg på konfliktløysning og forhandling 

- Opplevd motgang og små tap 

- Opplevd vennskap 

- Opplevd samhald 

- Vore nysgjerrig 

- Opplevd livsglede og humor 

- Øvd på å kommunisere 

- Bygdrelasjonar 

- Bruka fantasi 

- Gjett av seg sjølv 

- Øvd på å gje og ta 

- Kjent på meistring 

- Utvikla seg emosjonelt 

- Utvikla seg intellektuelt 

- Øvd på turtaking 

- Øvd på å utsettje sine behov  

- Tatt ansvar 

- Lært om eigen identitet og grenser 

- Øvd tolmodighet 

- Hatt det moro 

- Øvd seg i sosialt samspel 

- Vore sett og høyrd 

- TRENT PÅ Å LEVE LIVET og takle kvardagen.